Výrub stromov

Komplikovaná asanácia stromov

Pomocou stromolezeckých techník sme schopní asanovať aj stromy vo veľmi extrémnych podmienkach aj v prípade, že nie je možné použiť ťažkú techniku (plošiny, žeriavy). Postupný výrub stromu patrí medzi technicky najnáročnejšie arboristicé práce a mali by ju vykonávať iba skúsení profesionáli s použitím špičkovej technológie a náradia.

K stromolezeckým technikám pristupujeme vtedy, keď strom nie je možné spíliť klasickou lesníckou technikou, najmä z dôvodov nedostatku priestoru alebo keď smer pádu nie je možné s istotou kontrolovať (napr. v prípade defektov kmeňa, silného poškodenia koruny, zlého ťažiska a pod.).

Povolenie na výrub

 

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2
b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromnych záhradách (na
liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako zahrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo vyške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkarskych osadách,
d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa
výrubu,
e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

povolenie na výrub stromov – vzor

Kontaktovať obec je potrebné:
1. Ak dreviny presahuju rozmery uvedene v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tu
sa začína správne konanie.
TLAČIVO: ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade.
K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:
– Doklad o vlastníctve (Kopia listu vlastnictva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie)
– Situačný nákres (Kopia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne)
– Zaplatenie správneho poplatku: Fyzické osoby 10 €
Právnicke osoby 100 €
2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskor do piatich dní od uskutočnenia výrubu.